Kulturní a společenský život v obci

Sbor dobrovolných hasičů

V roce 1937 došlo i obci Dobrochov k založení požárního sboru. Stalo se tak na ustavující valné hromadě 2. února 1937. Tehdy za pomoci starosty Josefa Šatného a župního náčelníka Josefa Pazdery z Brodku u Pv došlo k založení požárního sboru v Dobrochově. Byl zvolen správní sbor, jehož prvními členy se stali: Josef Bartošek – starosta, náčelník Konstantin Konšel, podnáčelník Josef Smékal a 9 členů výboru: Josef Šatný, Josef Kovařík, Josef Bednář, František Mazal, Alois Telička, Vojtěch Hanák, František Charvát, Rudolf Vrcha, Josef Loníček, František Kovařík. Revizory byli zvoleni: Antonín Krpec a Josef Mudrla st..Mladí požárníci - vítězové krajského přeboru v r.1974
Sbor zahájil svoji činnost prvním cvičením 27. 2. 1937 a vedl je náčelník sboru Konstantin Konšel. Prvního veřejného vystoupení se dostalo našemu sboru dne 5. července ve Vrbátkách.
Za první rok své činnosti se sbor dostal do velmi dobré finanční situace, neboť jmění sboru čítalo koncem roku 1 567,77 Kčs. Na základě toho v roce 1938 byla zakoupena stříkačka od firmy Stratílek. V roce 1938 měl již sbor 15 vycházkových uniforem se všemi náležitými distinkcemi.
V roce 1939 dochází k volbě nových funkcionářů. Starostou sboru se stal Josef Bednář, náčelníkem Konstantin Konšel, podnáčelníkem Oldřich Černý, pokladníkem Jan Grmela, vzdělavatelem Alois Telička. V tom roce byl do Dobrochova svolán župní sjezd a při něm bylo slavnostně provedeno svěcení stříkačky.
V roce 1941 byla postavena hasičská zbrojnice. Stavbu provedl stavitel Bohumil Moudrý. Od roku 1942 nastává ochabnutí činnosti, které bylo způsobeno okupací českých zemí fašisty, činnost se pouze omezila na cvičení CPO (Civilní protiletecká ochrana), žádná jiná činnost povolena nebyla.
Rok 1945 ukončil toto nečinné období. Na první schůzi 1945 bylo konstatováno, že ve sboru nebyl jediný, který by se dal do služeb německého fašismu. Byly provedeny nové volby a starostou byl zvolen Augustin Beneš. V roce 1947 u příležitosti 10. výročí založení sboru byl pořádán v obci zdařilý župní sjezd.
V roce 1948 byla provedena nová volba funkcionářů. Byli zvoleni: Beneš Augustin starostou, velitel Oldřich Černý, podvelitel Antonín Charvát, zbrojíř Zdeněk Krpec, pokladník Jan Grmela. Po roce 1948 nastává prudký rozvoj sboru, neboť do sboru přichází hodně nových členů, především mladých. Sbor v této době je dobře vycvičen a získává mnoho prvenství i uznání za práci. Od roku 1948 až do roku 1956 se výbor sboru neměnil. Od roku 1956 byl starostou Oldřich Černý, velitelem Antonín Charvát, pokladníkem Jan Grmela. Změna v některých funkcích nastala až koncem 60 let, kdy pokladníkem se stal Jaromír Mudrla, jednatelem Miloslav Kříž. Pak byl starostou Oldřich Sypěna, velitelem Milan Procházka, jednatel Miloslav Kříž, pokladníkem Jaromír Mudrla.
Během trvání požárního sboru musel sbor v obci zasahovat čtyřikrát u požáru. Poprvé v roce 1947 na stavení Oldřicha Hodináře, podruhé v roce 1958 na hořící dům Antonína Šolce, potřetí na hořící stoh slámy v JZD a po čtvrté při požáru dobrochovského kravína. Třikrát se sbor účastnil zásahu při hoření briket.
Během téměř sedmdesátileté historie sboru se 10 členů organizace stalo nositeli odznaku Vzorný požárník II. stupně, jeden člen je nositelem 1. stupně. Dva z členů sboru v Dobrochově se stali nositeli nejvyššího vyznamenání „Zasloužilý hasič“, a to Antonín Charvát a František Zapletal. U příležitosti 40. výročí založení sboru 1977 byl za řádné plnění úkolů předán od MNV v Dobrochově sboru Čestný prapor.
V roce 1972 začal sbor pracovat s mládeží, bylo založeno družstvo mladých požárníků, které pracovalo velmi dobře. Stalo se čtyřikrát přeborníky okresu Prostějov v celostátní požárnické hře Plamen, dvakrát vítězem krajské soutěže a v roce 1974 se zúčastnilo celostátního setkání nejlepších družstev MP v Banské Bystrici. Na úspěchu mladých požárníků se podíleli: František Zapletal, Miroslav Černohorský, Milan Procházka a Jaroslav Bant.
V roce 1987 sbor oslavil 50. výročí založení poměrně zdařilou oslavou. Podobně tomu bylo i v roce 1997, kdy proběhly oslavy 60. výročí založení sboru. Od roku 1987 nastává útlum v činnosti sboru, kdy se činnost zúžila na pořádání plesu, sběr šrotu, špatná byla také účast na soutěžích. Dá se říci, že od roku 1989 činnost sboru ustala vůbec. Oživení nastalo až v roce 1999, kdy byl zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Pavel Grepl ml. Zvýšil se zájem o práci a sbor se významně zapojil i do soutěžních klání řádnou přípravou na soutěže, což se projevilo ihned. Dobrochovské družstvo pravidelně vyhrávalo okrskové přebory a postupovalo do okresního kola. Nejlepšího umístění v okresní soutěži dosáhlo v roce 2002, kdy z 21. účastníků okresního kola mělo nejlepší čas v požárním útoku. Dobrochovský hasičský sbor je od roku 2000 držitelem putovního poháru velitele 15. okrsku. Práce má neustále vzestupnou úroveň, obnovuje se zastaralá technika, výstroj a výzbroj, je velmi dobrá spolupráce s obecním úřadem. V roce 2005 čítal sbor celkem 43 členů, z toho 6 žen. Dobrochovští hasiči jsou nadále připraveni sloužit lidu, ochraňovat jeho majetek i nadále provádět společensko kulturní činnost, která byla vždy okrasou hasičské činnosti. Hasičská činnost v obci jistě neustane a najde řadu dalších spolupracovníků i v budoucnosti.

Spolek Národní jednoty

Krátce po skončení I. sv. války byl v obci ustanoven spolek Národní jednota. Měl za úkol organizovat společenský a vzdělávací život v obci V tomto spolku pracovali především mladí lidé. Rozvoj spolku nastal v době, kdy na dobrochovské škole působil učitel Zatloukal. Hybnou pákou tohoto spolku byl student Josef Bartošek, pozdější okresní soudce v Prostějově.
Národní jednota se zaměřila především na divadelní hry, pořádala taneční zábavy a různé večírky. Její rozvoj nastává v letech 1935 – 1948. V této době se do čela dostávají mladí průbojní lidé. V této době vzniká velmi dobrý divadelní soubor, který pořádal divadelní představení na vysoké úrovni. Nejdříve v hostinci u p. Teličky, později v hostinci p. Konšela na Fajce. Zejména nutno připomenout že hrané operety měly velmi dobrou úroveň a dobrochovští ochotníci byly zváni k hostování do Brodku u Pv. Pro dobrochovské ochotníky psal hry spisovatel František Skopalík z Grygova u Olomouce. A tak operety Máňa s Emou na kluky berou, Pod Svatým Kopečkem, Muziky, muziky, Ta česká muzika, Mé štěstí má zlaté vlasy a jiné hry byly zpestřením dobrochovského života. Kromě operet se hrály i činohry.
Krátce před II.sv. válkou zakoupil divadelní spolek NJ nové jeviště pro své hry v hostinci na Fajce.
Velmi dobře se rozvíjející činnost byla ukončena rokem 1943, kdy v tzv. Protektorátu byla veškerá činnost kulturní úředně zastavena. Národní jednota musela být přejmenována na Národní matici, ale po roce 1943 byla i její činnost úředně zastavena a majetek zabaven. Z celého majetku zůstalo pouze jeviště, které bylo ohlášeno jako soukromý majetek, proto byl uskladněn po celou dobu války v obci.
Po II.sv. válce nebyla činnost div. odboru v NJ obnovena, protože obec neměla vhodnou místnost pro provozování ochotnického divadla, neboť v hostinci na Fajce u p. Konšela byla zřízena prozatímní obecná škola. K rozvoji divadelního souboru došlo až po roce 1950, kdy byla postavena nová škola, ve které byl nejen krásný sál. Bylo pořízeno také nové jeviště, které skýtalo možnost 432 dekorací. Toto nové jeviště bylo velmi dobře vybaveno jak po stránce elektrifikace, tak i po stránce kulis.
Divadelní kroužek byl obnoven při Sdružení rodičů a přátel školy. Jeho činnost byla velmi dobrá. Ze známých her uvedl např. Vojnarka, Paní Marjánka, matka pluku, Lesní panna, Kolébka, Paličova dcera, Muzikantská Liduška. Kroužek čítal 25 členů a v jeho čele stáli ředitel školy Alois Navrátil a František Zapletal jako režiséři. Škoda, že činnost se postupně zastavila a zůstalo jen při divadelních představeních školních dětí.

Jednotné zemědělské družstvo

V obci bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo v říjnu 1957, jako družstvo III. typu. Výměra družstva činila 150 ha půdy a počet členů čítal 50 lidí z řad zemědělců a menších držitelů půdy.
Prvním předsedou JZD byl Stanislav Sekanina, rolník, Dobrochov 33. V roce 1959 zvolili družstevníci předsedou JZD Jana Grmelu a družstvo se rozšířilo o další zemědělce. Rok 1959 byl nejhorším rokem – jednotka činila 8,36 Kčs. V roce 1960 byl předsedou Stanislav Vítek, za jehož vedení se situace hospodaření podstatně zlepšila. Členská základna čítala 70 členů a JZD obhospodařovalo na 250 ha půdy.
V roce 1961 byl zvolen předsedou JZD Zdeněk Šatný, po něm v roce 1962 Bedřich Štefek, za jehož předsednictví dosahovalo družstvo dobrých výsledků. Od 1. 1. 1966 došlo ke sloučení JZD Dobrochov a JZD Kobeřice, které dostalo název JZD Průkopník a skládalo se z obcí Dobrochov, Kobeřice, Hradčany. Mělo 200 členů a kteří hospodařili na 840 půdy.
Později došlo ke sloučení s JZD Dobromilice a nakonec pak i s JZD Brodek u Pv.

Jména Dobrochovských starostů od roku 1870

1870 – 1890 Matouš Šatný
1890 – 1900 Antonín Sekanina
1900 – 1903 Matouš Šatný
1903 – 1909 František Trtil
1909 – 1912 Josef Šatný
1912 – 1918 Čeněk Spurný
1918 – 1927 František Charvát
1927 – 1931 Josef Šatný
1931 – 1934 František Hradil
1934 – 1938 Josef Šatný
1938 – 1945 Josef Bednář
1945 Jan Kolek, František Černý, Jaroslav Sekený

1946 – 1948 Josef Holík
1948 – 1950 Jan Coufal
1950 – 1956 František Buriánek
1956 – 1959 Oldřich Sypěna
1959 – 1971 Jaromír Švarc
1971 – 1976 Antonín Šolc
1976 – 1986 Antonín Veselý
1986 – 1990 Antonín Crhonek - integrace s Brodkem u Pv
1990 – 1994 Ladislav Pospíšil - integrace s Brodkem u Pv
1994 – 1997 Ing. Miloslav Kříž
1997 – 2002 Jaroslav Beneš
2002 Ing. Miloslav Kříž

Zpět na Historii

MUNIPOLIS

Novinky z úřadu přímo do vašeho telefonu

 Odebírat zprávy do telefonu

 Zobrazit nástěnku

 Stáhnout mobilní aplikaci