Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Dobrochov

2. Důvod a způsob založení

Obec Dobrochov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Dobrochov
Dobrochov 43
798 07 Brodek u Prostějova

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Dobrochov
Dobrochov 43
798 07 Brodek u Prostějova

4.3 Úřední hodiny

Pondělí - 17:00 – 19:00

Středa - 13:00 – 15:00

Čtvrtek - 13:00 – 15:00

4.4 Telefonní čísla

mobilní telefon: +420 725 136 513

4.5 Adresa internetové stránky

www.dobrochov.cz

4.6 Adresa e-podatelny

Obec Dobrochov
Dobrochov 43
798 07 Brodek u Prostějova

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Další elektronické adresy

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy

ou@dobrochov.cz

4.8 ID datové schránky

9jzawu9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1501983329/0800

6. IČ

47922311

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a předpisy
Územní plán obce

8.2 Rozpočet

Rozpočet (a finanční dokumenty)

9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem podání a podnětů

Poskytování informací, příjem podání

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vyhlášky a zákony

11.2 Vydané právní předpisy

Evidence právních předpisů

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpověď 1/2020

MUNIPOLIS

Novinky z úřadu přímo do vašeho telefonu

 Odebírat zprávy do telefonu

 Zobrazit nástěnku

 Stáhnout mobilní aplikaci